Virtual Store for Aerial Photographs עברית 
  Home   About   Customer Service   Contact Us   Basket (0 Items)Keywords:  Kibbuz   Community Sites   Archaeological sites   Cities   Commercial centers   Holy Places   Minorities   Moshav   Moshavot   Institutions   Hospitals   Sport sites   Nature sites   Monuments   Events 

תנאי שימוש באתר

 
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (להלן: "האתר") של חברת לואו שוט בע"מ  Low Shot Ltd. (להלן: "החברה"), האתר הינו אתר אינטרנט המכיל מידע כוללומגוון בתחום צילומי אוויר.
השימוש באתר ו/או בכל תוכן ו/או מידע שבו הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש !
בעלות ותפעול
המידע והתמונות המפורסמות באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה.כל החומרים המצויים באתר הם רכושה הבלעדי של החברה. איןלהעתיק או לפרסם כל חלק מן התמונות ו/או הדפים ו/או המידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב שלהחברה. המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי בלבד ואינו לשימוש מסחרי.המשתמש רשאי לצפות, לעיין, לרכוש תמונות, לקרוא את התכנים המפורסמים באתר,וזאת לשימוש פרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עתמכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.
זכויות יוצרים וקניין רוחני
כל סימני המסחר המופיעים באתר הנם בבעלותה הבלעדית של החברה אובבעלותו של צד ג' אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט. אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ללא אישור והסכמה מראשובכתב; קישורית (Hyperlink) בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם,כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר,ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה.
כל המידע ובכלל זה, התמונות ו/או הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתניםלרכישה להורדה מהאתר ו/או מאגרי המידע ו/או אופן פילוחם במנועי החיפוש באתר, הם רכושה שלהחברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מהתמונות ו/או מהמידע ו/או הדפים ו/או התכנים לצורך החורג משימוש פרטי ללא הסכמתההמפורשת של החברה. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינתישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתרהוא לשימוש  הפרטי והלא מסחרי בלבד של המשתמש. המשתמש מסכים להכפיף את עצמו לתנאיהשימוש שהחברה תכלול יחד עם המידע אשר יוצג באתר.
 
שימוש בתמונות לאחר הרכישה
השימוש המותר בתמונות שנקנו באתר הינו שימוש פרטי בלבד. אסור בתכלית לעשות שימוש מסחרי בתמונות שנרכשו באתר.
כמו כן חל איסור על פרסום תמונה שנרכשה באתר או חלק ממנה. החריג היחיד לאיסור הפרסום הינו פרסום לשימוש עצמי באמצעי תקשורת, לרבות אינטרנט. פרסום לשימוש עצמי אסור אלא אם כן תפורסם התמונה בשלמותה כשהיא נושאת עליה את כיתוב שמה של החברה והסימן המסחרי שלה בצורה בולטת בשוליים השמאליים התחתונים של התמונה באופן המאפשר להבחין בשמה של החברה על ידי כל אדם שיצפה בפרסום. כל חריגה מכלל זה תחשב כפגיעה בזכויות היוצרים של החברה. בכל מקרה של ספק קיימת חובה לקבל מראש ובכתב את אישור החברה לפרסום הרצוי.
קישוריות
ניתן למצוא באתר קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל מקורות מידע אומשאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם החברה. אם לא נאמראחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אםישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של החברה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעתתמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי האתרים האחרים שאליהםמובילות הקישוריות האמורות. קישורית לאתר שאינו החברה, אינה מעידה על כך כי החברה,אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, והחברה לא תשא באחריותכלשהי לגבי תכנים אלה.
עדכונים ושינויים
החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עתומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. בכל עת שהיא רשאית החברה לבצעשינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. בשימושכם באתר הנכם מסכימים בזאת להיותכפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעובתנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כלחומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפישיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
הודעת שחרור מאחריות
החברה והאתר משוחררים בזאת מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר,המידע המופיע בו והאזוריים הציבוריים האחרים באתר, והם לא ישאובאחריות כלשהי הנובעת מהשימוש בהם. השימוש באתר, בתכנים ובאזוריים הציבוריים האחרים באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.במיוחד, אך לא רק, מצהיר המשתמש כי החברה, האתר, שותפיהם, סוכניהם,עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', אינם אחראים ולאישאו באחריות כלשהי בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או אי דיוקים ו/או כישלונות ו/אוטעויות ו/או הפרעות ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויינים ו/או הפרעות בתקשורתאינטרנטית ו/או נזקים ו/או גניבות ו/או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמשבאמצעות הרשת, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.
כמו-כן, אך לא רק, מצהיר בזאת המשתמש כי החברה, האתר, שותפיהם,סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', הינםמשוחררים מכל אחריות בנוגע להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופנייםו/או מוות ו/או הונאה, שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר.
אחריות ושיפוי
המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשאת ו/או לשפות את החברה ו/או האתרבגין כל נזק שיגרם להם ו/או לשותפיהם ו/או לסוכניהם ו/או  לעובדיהם ו/או לנושאי המשרהו/או למנהלים ו/או לדירקטורים ו/או לבעלי המניות ו/או למשתמשים אחרים וכו', כולל, אךלא רק, כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (לרבות הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאהמשימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פיחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, ו/או על פי כל דין,שיעשה באתר ו/או באמצעותו, בתמונות, במידע, בתכניו ו/או בשירותים בו.
סמכות שיפוט
השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענהו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוטבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב והמרכז בישראל.
 


ראשי   |   אודותינו   |   שירות לקוחות   |   תנאי שימוש באתר  |   צור קשר
© כל הזכויות שמורות lowshoteng.co.il


  Close window